Navigation

Uw webshoplogistiek uitbesteden?

Meer informatie
NL EN

Transportcriminaliteit kost logistiek jaarlijks honderden miljoenen

Transportcriminaliteit kost de logistiek jaarlijks honderden miljoenen door directe en indirecte schade. Welke uitingsvormen kent transportcriminaliteit en wat zijn de oplossingen om dit terug te dringen?

Steeds vaker verschijnen nieuwsberichten over aanhoudingen van migranten die in vrachtwagens klimmen en zo hopen een ander land binnen te komen of (illegaal) de oversteek over het kanaal naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Hoewel deze praktijken schadelijk zijn voor logistieke ondernemers, valt de schade in het niet bij de diefstal van vrachtvoertuigen en/of diens lading. In deze blog analyseren we daarom de verschillende vormen van transportcriminaliteit en identificeren we mogelijke maatregelen om dit aan te pakken.

Aard en omvang vormen transportcriminaliteit veranderlijk
Elk jaar opnieuw wordt de logistieke sector geconfronteerd met een enorme kostenpost als gevolg van diefstal en criminaliteit. Hoewel concrete cijfers ontbreken, wordt de totale economische schade door transportcriminaliteit geraamd op €500 miljoen per jaar! Een groot deel van deze schade wordt veroorzaakt door de diefstal van lading en de diefstal van voertuigen (exclusief of inclusief lading).

Het aantal diefstallen van lading ligt hierbij het hoogst, zo blijkt uit recent onderzoek. In 2017 vonden liefst 237 diefstallen van lading plaats, wat vergelijkbaar is met het jaar ervoor (232). De meeste ladingdiefstallen vonden in 2017 plaats op en rondom de A67, A2 en de A73, waarbij Venlo en Asten de hotspots waren in termen van het aantal ladingdiefstallen.
Vorig jaar werden daarnaast ook 95 voertuigen (exclusief lading) gestolen en vonden 34 diefstallen plaats van voertuigen inclusief lading. Beiden hebben zich echter op een verschillende manier ontwikkeld, want het aantal voertuigdiefstallen daalde (106 in 2016), terwijl diefstal van een voertuig inclusief lading vaker voorkwam (25 in 2016). Roosendaal, Rotterdam en Ridderkerk vormen de grootste risicolocaties als het gaat om diefstal van voertuigen.


Voertuigdiefstal vooral ’s nachts en op eigen bedrijfsterrein
De meeste diefstallen van vrachtvoertuigen vinden ’s nachts of in het weekend plaats. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat criminelen de confrontaties met slachtoffers proberen te vermijden en de pakkans willen minimaliseren. Opvallend genoeg blijken vrachtvoertuigen vooral gestolen te worden vanaf eigen parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen van logistiek dienstverleners. Voertuigen en trailers worden vaak ’s middags of ’s avonds geladen en de daaropvolgende nacht en de weekenden onbewaakt achtergelaten in afwachting van vertrek, wat het voor criminelen relatief eenvoudig maakt deze te ontvreemden. Parkeerplaatsen langs snelwegen, wegrestaurants en andere publieke gelegenheden zijn minder vaak doelwit van voertuigendiefstal – mede vanwege de hogere zichtbaarheid en bijbehorende pakkans – maar het risico op ladingdiefstal is hier wel groter. Een laatste, meer exotische vorm van transportcriminaliteit is de zogenaamde “Roemeense methode” waarbij ladingdiefstal plaatsvindt terwijl het voertuig rijdt (!). Dergelijke incidenten komen slechts sporadisch voor (tweemaal in 2017), maar krijgen veel media- en persaandacht vanwege het spectaculaire karakter.

Oplossingsrichtingen
Het hoge aantal diefstallen en de forse kostenposten die hieruit voortvloeien, roepen de vraag op wat de logistieke sector – in samenwerking met overheden en veiligheidsinstanties – kan doen om de transportcriminaliteit aan te pakken en het aantal (pogingen tot) diefstallen te reduceren. Hieronder worden vier concrete maatregelen c.q. oplossingsrichtingen nader toegelicht. 

  1. Politieacties

Gerichte controleacties door politie en justitie kunnen helpen het aantal diefstallen terug te dringen en de veiligheid op parkeerplaatsen en bedrijventerreinen te verbeteren. De kans op het direct betrappen van criminelen is weliswaar klein, maar periodieke (dagelijkse?) surveillance heeft wel een aangetoond preventieve werking.  

  1. Certificering veiligheid parkeerplaatsen

Ook op Europees niveau worden maatregelen getroffen om transportcriminaliteit terug te dringen. Zo bestaat er een Europa-breed certificaat voor veiligheid en service van (vrachtwagen-) parkeerplaatsen. Dit “LABEL-certificaat” geeft voor een groot aantal parkeerplaatsen het niveau van veiligheid en service aan, zodat chauffeurs een eenvoudig overzicht hebben welke parkeerplaats welk niveau van veiligheid en service biedt. 

  1. Technologische innovatie

Naast politiecontroles kunnen ook technologische oplossingen helpen om transportcriminaliteit te voorkomen en bestrijden. Denk hierbij onder meer aan slimme beveiligingsoplossingen zoals videobewaking en gezichtsherkenning om daders te herkennen en op te sporen. Ook kunnen trucks en trailers worden voorzien van trackingsensoren om hen te herkennen, te volgen en op te sporen. Tevens maken live (beeld en/of audio) verbindingen het mogelijk om terreinen en voertuigen real-time op elk moment en elk tijdstip in de gaten te houden.

  1. Sociale innovatie: Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid

Ten slotte biedt sociale innovatie, naast technologische innovatie, waardevolle oplossingsrichtingen. Zo is intensieve samenwerking noodzakelijk tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden (o.a. Ministerie van Veiligheid & Justitie, Rijkswaterstaat en politie) en aanpalende instanties en belangengroeperingen om tot een integrale aanpak van transportcriminaliteit op (inter)nationaal niveau te komen.